Corona-update: details over noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud +
annuleringsupdate rondom verlengde maatregelen

Eventrecht-specialist Jan de Wrede legt de rechtelijke gevolgen uit

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×

De overheid heeft de bestaande maatregelen verlengd tot eind april. Dit vraagt om wettelijke verduidelijking rondom de annuleringsmogelijkheden. Daarnaast zijn de gevolgen voor een ondernemer groot, met name als het gaat om diens personeel.

Eventrecht-specialist Jan de Wrede van Marxman Advocaten legt in detail uit wat de mogelijkheden rondom de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) zijn.

Dit is een update op eerdere artikelen die door Jan geschreven zijn. Wij adviseren om die artikelen ook door te nemen om volledig op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de annuleringsvoorwaarden.

Verlenging maatregel door de overheid

De overheid heeft de bestaande maatregelen verlengd tot en met 28 april 2020. Dat betekent dat evenementen, ongeachte de grootte, niet zijn toegestaan tot en met die datum.

Annulering van evenementen die plaatsvinden in de periode 1 april 2020 tot en met 28 april 2020

 • Een opdrachtgever heeft het evenement geannuleerd dat plaatsvindt in de periode van 1 april 2020 tot en met 28 april 2020, voorafgaand aan de maatregelen van de overheid op 31 maart 2020.
  Hiervoor geldt de normale annuleringsregeling. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de aanbetaling kan bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Een opdrachtgever heeft het evenement geannuleerd dat plaatsvindt in de periode van 1 april 2020 tot en met 28 april 2020, voorafgaand aan de maatregelen van de overheid op 31 maart 2020 en de opdrachtgever beroept zich alsnog op juridische overmacht.
  Hiervoor geldt de normale annuleringsregeling. Er kan niet achteraf een beroep op overmacht worden gedaan. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de aanbetaling kan bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Een opdrachtgever heeft het evenement geannuleerd dat plaatsvindt in de periode van 1 april 2020 tot en met 28 april 2020, na de maatregelen van de overheid op 31 maart 2020 en de opdrachtgever doet een beroep op overmacht.
  De opdrachtgever kan annuleren en kan een beroep doen op juridische overmacht. Opdrachtgever hoeft geen annuleringsvergoeding te betalen, maar is de aanbetaling wel kwijt.
Corona - virus - stoepkrijt - tekening - protocol - bezoekers

Annulering van evenementen die plaatsvinden in de periode na 28 april 2020

Een opdrachtgever heeft het evenement geannuleerd dat plaatsvindt in de periode na 28 april 2020.Hiervoor geldt de normale annuleringsregeling. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de aanbetaling kan bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit geldt niet voor evenementen waarvoor een vergunning-meldplicht geldt.

Echter, bij de opdrachtgever kunnen andere omstandigheden spelen waardoor deze wel een beroep op overmacht kan doen, zodat de opdrachtgever geen annuleringsvergoeding verschuldigd is. Die overmachtssituatie dient dan naar verkeersopvatting niet voor rekening van de opdrachtgever te komen, wat de opdrachtgever dient te bewijzen.

Let op: Bij consumenten bestaat de mogelijkheid dat het niet terugbetalen van de aanbetaling als onredelijk wordt beschouwd, zodat richting consumenten de aanbetaling wel dient te worden terugbetaald. Dit hangt er onder andere van af of de eventorganisator reeds werkzaamheden heeft verricht, en zo ja welke kosten de eventorganisator heeft moeten maken.

Corona - virus

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW): de details

Op 31 maart 2020 heeft minister Koolmees de details bekend gemaakt van de NOW-regeling. Het goede nieuws: de loketten gaan bijna, namelijk op 6 april a.s., open.

Nog even in het kort: de regeling houdt in dat bedrijven een tegemoetkoming kunnen krijgen in de loonkosten die ze door de coronacrisis lijden. Het kabinet wil dat bedrijven niet overgaan tot ontslag van hun personeel maar de lonen blijven doorbetalen.

 De verdere details zijn nu bekend:

 • Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 % omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90 % van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom.
 • Voorwaarden: aan de medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers hun totale omzet uit 2019 delen door vier en de uitkomst vervolgens vergelijken met de omzet in maart-april-mei 2020.
 • Zijn de gevolgen van de coronacrisis pas later terug te zien in de omzetdaling, dan kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.
 • Bestaat een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.
 • Voor de loonsom gebruikt UWV gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Grondslag is het socialeverzekeringsloon (SV-loon). Hier bovenop komt een uniforme opslag van 30 procent voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. De maximale tegemoetkoming per werknemer bedraagt € 9538,- euro per maand (2x het SV-loon). Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.
 • De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Ontbreekt die loonsom, dan wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart 2020 zijn doorgegeven, niet meegenomen. Tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst is het devies.
 • Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.
 • Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april a.s. open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. UWV verwacht de eerste voorschotten binnen 2-4 weken, wellicht zelfs sneller, te kunnen uitkeren.
 • Is eerder werktijdverkorting aangevraagd? Die aanvraag wordt omgezet in een aanvraag voor de NOW. Bedrijven krijgen hierover bericht van UWV en moeten aanvullende gegevens aanleveren over hun omzetverlies. Zij krijgen in het aanvraagtraject NOW geen voorrang.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. UWV zal binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Dit leidt dan tot een nabetaling of naheffing (zonder boete).
 • Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.
 • Het kabinet kiest bij de NOW voor eenvoud. Door de grote verschillen tussen bedrijven, de urgentie, de uitvoerbaarheid en het belang van het tegengaan van oneigenlijk gebruik maken is er bij de noodmaatregel weinig ruimte voor bedrijfs- en sectorspecifieke verschillen.