WHOA biedt perspectief op doorstart zonder faillissement

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden (WHOA). De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de kans om schulden te herstructureren zonder dat een doorstart na een faillissement of surseance van betaling daarvoor noodzakelijk is. De WHOA kan ook ingezet worden om tot een gecontroleerde afwikkeling van een (gedeelte) van de onderneming te komen.

De rechtsvorm van de onderneming is voor de WHOA niet relevant.

Met de WHOA kan een onderhands akkoord worden bereikt met schuldeisers van de onderneming. Door de WHOA kan zelfs een akkoord worden opgelegd aan tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders. Voor de onderneming kan het dus een zeer effectief middel zijn om relatief snel een herstructurering door te voeren.

Voor partijen actief in de evenementenbranche, welke branche zwaar wordt getroffen door de coronacrisis, kan de WHOA dus uitkomst bieden om bijvoorbeeld in afgeslankte vorm verder te gaan om zo toekomstbestendig te zijn.

Let op: De WHOA voorziet in een zorgvuldige procedure die met veel waarborgen is omkleed, doch ook in een voortvarende aanpak voorziet. Deskundige bijstand is daarom geen overbodige luxe.

Uit een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Holland (uitspraak), blijkt dat de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) inderdaad uitkomst kan bieden.

De uitspraak

Het Haarlemse JurLights was tot de coronacrisis een gezond bedrijf dat lichtshows verzorgde bij grote evenementen in binnen -en buitenland. Door de coronacrisis kwam de bedrijfsvoering plotseling tot stilstand, waardoor JurLights vanaf maart 2020 geen omzet meer had. De kosten bleven uiteraard wel doorlopen.

JurLights heeft zich in het voortraject van deze uitspraak ingespannen om de problemen het hoofd te bieden. Zo heeft het bedrijf een reorganisatie doorgevoerd, verzekeringen aangepast en lease -en huurovereenkomsten beëindigd. Daarnaast bood JurLights haar schuldeisers een akkoord aan om de schulden te saneren.

Dat akkoord werd voor de invoering van de WHOA aangeboden. Onder de toenmalige regeling, moesten de schuldeisers nog allemaal instemmen met een akkoord. Dat lukte in het geval van JurLights niet. Omdat een groot aantal schuldeisers wel achter een akkoord stond, was een WHOA traject na 1 januari 2021 een goede mogelijkheid om alsnog een akkoord af te dwingen via de rechter.

De WHOA bepaalt dat een aangeboden akkoord wordt goedgekeurd, tenzij zich één of meer weigeringsgronden voordoen die de WHOA opsomt. De rechtbank ziet in deze uitspraak geen weigeringsgronden en concludeert dat aan de voorwaarden voor toewijzing is voldaan. Zo is aan de belangrijkste eis voldaan: zonder een akkoord is een faillissement redelijkerwijs het enige alternatief. Daarnaast is alle informatie correct aangeleverd en zijn de schuldeisers correct onderverdeeld en geïnformeerd over het akkoord.

Hoewel de rechtbank oordeelt dat de WHOA strikt genomen voorschrijft dat per vennootschap een akkoord aangeboden moet worden – terwijl JurLights zowel voor de werkmaatschappij als de holding een gezamenlijk akkoord aanbood – oordeelt de rechtbank dat daar in dit geval geen gevolgen aan verbonden hoeven te worden. Het moet immers voor alle schuldeisers duidelijk zijn geweest dat in feite sprake is van twee akkoorden en dat het een sanering van alle uitstaande schulden betreft en niet alleen de gezamenlijke schulden. De rechtbank wijst het verzoek om die reden toe.

Conclusie

De rechtbank Noord-Holland hanteert in deze kwestie een praktische aanpak om te beoordelen of een akkoord goedgekeurd kan worden. De rechtbank overweegt dat het verzoek tot homologatie moet worden toegewezen bij het ontbreken van afwijzingsgronden op basis van de wet. De goedkeuring wordt gebaseerd op een aantal feitelijke aspecten van het verzoek tot homologatie, waaronder de aangeleverde informatie en het inzicht in eerder ondernomen stappen om de gevolgen van de teruggelopen omzet af te wenden. Het is om die reden van belang om zowel voorafgaand aan een verzoek tot homologatie als in het verzoekschrift de juiste omstandigheden te schetsen.

Voor meer informatie over de WHOA: check deze en deze pagina.