Is verwijzing naar homepage voor de algemene voorwaarden voldoende?

Het betreft een uitgewerkte case over algemene voorwaarden die in 2019 is geschreven, maar vandaag de dag nog steeds van toepassing is.

Al eerder heb ik geschreven over het ter hand stellen van algemene voorwaarden en ‘battle of forms’ (algemene voorwaarden: gelden die van u of van de ander?).

Uit een recente uitspraak blijkt dat het nog steeds mis gaat met het ter hand stellen van algemene voorwaarden, waardoor de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. Immers, de algemene voorwaarden kunnen worden vernietigd, zodat de inhoud (o.a. aansprakelijkheidsbeperkingen) niet meer geldt tussen partijen.

De negatieve gevolgen kunnen op een eenvoudige manier worden voorkomen.

Wat was er aan de hand?

A heeft in 2016 van B een biomassaketel aangeschaft. De biomassaketel is door B geleverd en geïnstalleerd.

Volgens A werkte de biomassaketel niet goed. A heeft B diverse malen in gebreke gesteld, maar B heeft daarop niet gereageerd. A heeft uiteindelijk de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden en de rechter gevraagd om de buitengerechtelijke ontbinding te bevestigen.

B stelde dat de rechter niet bevoegd was. Volgens de algemene voorwaarden van B hadden partijen afgesproken dat een geschil bij de Raad voor Arbitrage voor de metaalnijverheid en –handel moest plaatsvinden.

B verwees naar de opdrachtbevestiging waarop stond vermeld: “Gaarne verwijzen wij in deze naar onze algemene voorwaarden zoals die op onze site te vinden zijn.

A was het niet met B eens.

Oordeel rechter

B dient als een dienstverlener te worden aangemerkt. Een dienstverlener kan de algemene voorwaarden onder andere ter hand stellen, door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden voor A gemakkelijk elektronisch toegankelijk zijn op een door B meegedeeld adres.

Echter, op de homepage van B is niet direct duidelijk waar de algemene voorwaarden op de website staan vermeld. Deze blijken onder de pagina ‘downloads’ te staan en omdat een zoekfunctie ontbreekt, moet de bezoeker meerdere pagina’s openen om ze te vinden.

De rechter oordeelde dat hiermee niet voldaan was aan het correct ter hand stellen van de algemene voorwaarden, namelijk dat er had moeten worden verwezen naar (a) een homepage waar de algemene voorwaarden direct zichtbaar en te downloaden zijn, maar nog beter, dat (b) wordt verwezen naar het directe webadres waarop de algemene voorwaarden direct zichtbaar en te downloaden zijn.

Conclusie is dat de algemene voorwaarden niet correct ter hand zijn gesteld door B en dat de rechter wel bevoegd was om over het geschil te oordelen.

Tip

Zorg er als dienstverlener voor dat:

  • de eigen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard,
  • voor de vindplaats van de algemene voorwaarden wordt verwezen naar het directe webadres waarop de algemene voorwaarden direct zichtbaar en te downloaden zijn, en
  • de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.