Aansprakelijkheid tussen opdrachtgever, organisator en toeleveranciers nader toegelicht

Veel organisatoren van evenementen verzorgen niet zelf het gehele evenement. Een organisator schakelt dikwijls andere leveranciers in om onderdelen van het evenement te verzorgen. De opdrachtgever sluit in een dergelijk geval geen overeenkomst met de leverancier. De organisator is en blijft de enige contractspartij van de opdrachtgever. De organisator sluit de overeenkomsten met de andere leveranciers. Wat als door een tekortkoming aan de zijde van de leverancier schade wordt veroorzaakt? In welke gevallen kan de opdrachtgever de organisator dan aansprakelijk stellen?

Uitgangspunt

In de wet is de hoofdregel gegeven voor het geval een organisator wordt aangesproken door een opdrachtgever voor schade die is veroorzaakt door de door de organisator ingeschakelde leverancier. De wet bepaalt het volgende:

Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.

Met andere woorden: de organisator is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van het handelen van de leverancier.

Kan de organisator dan de leverancier aanspreken?

Uitgangspunt is dat de organisator de leverancier kan aanspreken tot vergoeding van het bedrag gelijk aan de schadevergoeding die de organisator aan de opdrachtgever heeft moeten betalen.

Het heeft in dat geval de voorkeur dat de organisator hieromtrent met de leverancier een afspraak maakt. Die afspraak dient in te houden dat de leverancier de organisator schadeloos stelt mocht de organisator schadevergoeding aan de opdrachtgever moeten betalen veroorzaakt door de leverancier.

De organisator dient ervoor te waken dat bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van de leverancier niet gelden. In de algemene voorwaarden van de leverancier zal veelal een beperking van de aansprakelijkheid van de leverancier zijn opgenomen.

Uitzondering

Op de hoofdregel kan door de organisator een uitzondering worden gemaakt.

De organisator kan in de overeenkomst of de algemene voorwaarden richting de opdrachtgever opnemen dat zij niet aansprakelijk is voor tekortkomingen aan de zijde van door haar ingeschakelde leveranciers.

Dit kan ook worden gedaan voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid door de opdrachtgever worden aangetast met een beroep op de redelijkheid en billijkheid.

Of de opdrachtgever een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid accepteert, is een ander punt. Per opdracht en per opdrachtgever dient door de organisator een commerciële afweging te worden gemaakt.

Afsluiting

Het is voor een organisator verstandig om richting een opdrachtgever haar aansprakelijkheid uit te sluiten dan wel te beperken als gevolg van handelen van een ingeschakelde leverancier.

Daarnaast dient de organisator de leverancier aansprakelijk te kunnen stellen, wanneer de organisator toch verplicht is een schadebedrag aan de opdrachtgever te moeten betalen.

Per opdracht, per opdrachtgever en per leverancier dient door de organisator een commerciële afweging en risicoafweging gemaakt te worden, op basis waarvan maatwerk met de verschillende partijen kan worden geleverd.

Hopelijk weet je nu beter hoe je als opdrachtgever, organisator of toeleverancier met de aansprakelijkheid op events om moet gaan.