Aansprakelijkheid organisatie na dubbele beenbreuk deelnemer

Op 25 november 2020 is in een interessante uitspraak gewezen over de beperking van de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden door een organisator. In die uitspraak komt onder andere ook de vraag aan bod of de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Feiten en omstandigheden

Een deelnemer wordt door haar man ingeschreven voor de Cavemanrun, een hardloopevenement waarbij de deelnemers onderweg diverse obstakels tegenkomen. Een van die obstakels betreft de zogeheten ‘Big Airbag’, dit is een uit steigermateriaal opgetrokken springplateau van ongeveer vijf meter hoog waar deelnemers vanaf dienen te springen op een groot luchtkussen.

De betreffende deelnemer heeft van de Big Airbag gebruik gemaakt, maar heeft daarbij een dubbele beenbreuk opgelopen.

De deelnemer stelde de organisator aansprakelijk, omdat (a) de Big Airbag onvoldoende met lucht was gevuld, waardoor haar val in onvoldoende mate werd opgevangen en zij met haar benen de grond kon raken en (b) de organisator daardoor haar zorgplicht heeft geschonden.

De organisator stelde niet aansprakelijk te zijn voor de door de deelnemer geleden schade, waarbij werd verwezen naar de uitsluiting van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden is namelijk iedere aansprakelijkheid uitgesloten alsmede dat deelname op eigen risico is.

Oordeel rechter

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De deelnemer stelde dat de algemene voorwaarden niet van toepassing waren, omdat de algemene voorwaarden niet op een juiste manier aan haar kenbaar waren gemaakt. De rechtbank ging niet mee in dat standpunt. Tijdens de online aanmelding had de echtgenoot van de deelnemer onderstaande vinkjes gezet:

  • Akkoordverklaring: Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld op www.caveman-run.nl en zal hiervan de teamleden ook op de hoogte brengen”
  • Deelnemersgegevens team M01: De bovengenoemde deelnemer is op de hoogte van de algemene voorwaarden zoals vermeld op www.caveman-run.nl en gaat hiermee akkoord.

Nu de echtgenoot (kennelijk) een volmacht had om namens de deelnemer de inschrijving te verrichten en de echtgenoot beide vinkjes had gezet, waren de algemene voorwaarden van toepassing op de deelnemer.

Beroep op de uitsluiting van aansprakelijkheid mogelijk?

Wanneer komt vast te staan dat de organisator de zorgplicht heeft geschonden – bijvoorbeeld doordat de Big Air onvoldoende met lucht was gevuld – dat wordt een beding in de algemene voorwaarden die de gebruiker geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

De organisator kan dan geen beroep meer doen op dat beding, tenzij de organisator de rechter ervan weet te overtuigen dat het beding niet onredelijke bezwarend is. Dat is doorgaans een lastige exercitie.

Aansprakelijk voor schade?

De organisator wordt uiteindelijk door de rechter niet aansprakelijk bevonden. De redenen hiervoor zijn:

  • de deelnemer kon niet voldoende aannemelijk maken dat de Big Air onvoldoende met lucht was gevuld;
  • de deelnemer kon het oorzakelijk verband niet voldoende aannemelijk maken tussen een eventuele schending van de zorgplicht door de organisator en het opgelopen letsel;
  • deelnemers waren niet verplicht om van de Big Airbag te springen;
  • er bestond een alternatieve route voor de deelnemers, die de sprong (toch) niet wilden wagen;
  • bij de Big Air waren borden geplaatst met instructies omtrent de wijze waarop de sprong gemaakt moest worden. Daarop was te zien dat deelnemers op de billen moesten landen. De benen moesten opgetrokken worden en zij mochten niet gestrekt gehouden worden;
  • op beeld was te zien dat de deelnemer met gestrekte benen landde in plaats van op de billen.

Indien en voor zover er al sprake mocht zijn van het onvoldoende gevuld zijn van de Big Air met lucht – wat een schending van de zorgplicht zou opleveren – dan zou de hoogte van de geleden schade mogelijk zijn verlaagd op grond van eigen schuld van de deelnemer.

Tips voor organisatoren

Het is zeer moeilijk om de aansprakelijkheid voor letsel in algemene voorwaarden uit te sluiten. Wat wel mogelijk is, is om de aansprakelijkheid voor letsel in algemene voorwaarden te beperken. Daarbij luistert de formulering van het betreffende beding in de algemene voorwaarden erg nauw. Laat u hierover goed en tijdig adviseren. Aan de andere kant heeft de organisator ook geluk gehad. Er waren meer deelnemers die niet volgens de instructies van de Big Air sprongen, waarbij de organisator niet ingreep. De rechter zou hierdoor ook hebben kunnen geoordeeld dat de schending van de zorgplicht vaststond, waardoor juist de organisator had dienen te bewijzen dat de deelnemer desondanks toch letsel zou hebben opgelopen.

Het zou dan voor de organisator ineens een hele klus worden om de aansprakelijkheid te voorkomen. Tot slot verdient het aanbeveling dat de organisator een voldoende dekkende verzekering heeft. Wanneer er toch sprake is van aansprakelijkheid en schadevergoeding betaald moet worden, dan kan worden teruggevallen op de verzekering.