Aansprakelijkheid Venlostormt na overlijden deelneemster

Het betreft een uitgewerkte case die in 2017 is geschreven, maar vandaag de dag nog steeds van toepassing is.

Bij een evenement geldt het volgende:

  • Des te gevaarlijker, des te meer maatregelen.
  • Hoe groter de kans op ongevallen/schade, hoe meer maatregelen.
  • Des te ernstiger de mogelijke schade/ongevallen kunnen zijn, des te meer maatregelen genomen dienen te worden.
  • Alle in redelijkheid mogelijke maatregelen (waarbij ook gekeken wordt naar kosten-baten) moeten worden genomen.

De zorgplicht van de organisator wordt groter naarmate (a) het evenement gevaarlijker is, (b) de kans bestaat dat deelnemers minder voorzichtig zullen zijn, (c) de kans op een ongeval of letselschade groter is en (d) diverse voorzorgsmaatregelen in redelijkheid mogelijk zijn.

Bij het nemen van maatregelen dient (indien en voor zover van toepassing) eveneens rekening te worden gehouden met het gedrag van deelnemers, zoals het negeren van wachttijden bij een glijbaan op een obstacle course.

Op de organisator rust een zelfstandige plicht om al datgene te doen wat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om potentiële gevaarlijke situaties te voorkomen. Dus ook wanneer de gemeente een vergunning heeft verstrekt voor het evenement. Dat betekent bijvoorbeeld dat de organisator een kundig iemand aanwezig dient te hebben bij de onderdelen van een obstacle course waarbij gemakkelijk letsel kan optreden.

De organisatie kan ook strafrechtelijk worden vervolgd. Daarbij kan worden gedacht aan het opleggen van een boete aan de organisator.

Bij het noodlottige ongeval tijdens Venlostormt in 2017 heeft het Instituut voor Fysieke Veiligheid uiteindelijk geconcludeerd dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er waren door de organisator van Venlostormt maatregelen getroffen die van haar verwacht mochten worden. Hoewel het Instituut voor Fysieke Veiligheid vond dat bepaalde zaken meer aandacht had verdiend, kon echter niet worden geconcludeerd dat er sprake was van een schending van de zorgplicht.

De organisator dient – met name wanneer er een hoog risico op letsel of ongelukken is – verder te kijken dan de ‘voor de hand liggende risico’s’. Dit volgt uit de zorgplicht die op een organisator rust. Wanneer er dan toch niet in voldoende mate maatregelen zijn genomen, dan kan de organisator alsnog aansprakelijk zijn. Zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk.