Het coronavirus en de gevolgen voor de evenementenbranche

Eventrecht-specialist Jan de Wrede legt uit

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×

Het coronavirus duikt inmiddels overal in de wereld op. Sommige opdrachtgevers hebben een aankomende incentivereis al geannuleerd en ook voor binnenlandse events nemen de zorgen langzaam toe. In dit artikel ga ik in op een aantal mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de evenementenbranche. Het artikel is geschreven voor evenementenlocaties, maar is ook toepasbaar voor opdrachtgevers, leveranciers en organisatoren.

Coronavirus - man met mondkapje -laptop

Overmacht

Wanneer een opdrachtgever een evenement annuleert, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in het contract of in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Dat betekent dat de opdrachtgever een vergoeding aan de locatie is verschuldigd. Wanneer de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd wenst te zijn, dient de opdrachtgever een beroep te doen op overmacht (art. 6:75 BW). Onder overmacht valt doorgaans het optreden van een gebeurtenis buiten de macht van de partijen waardoor een partij een contract niet kan nakomen. Of een beroep op overmacht slaagt, hangt af van:

(a) de voorwaarden van de overmachtsclausule zelf (indien de opdrachtgever een beroep kan doen op een dergelijke contractuele bepaling)
(b) de omstandigheden die hebben geleid tot het beroep op overmacht.

Bij het beoordelen van een beroep op overmacht en de kans van slagen daarvan, spelen onder andere onderstaande omstandigheden een rol:

  • Ligt het coronavirus buiten de controle van de partijen of konden zij maatregelen nemen om de effecten ervan te verzachten?
  • Had de opdrachtgever alternatieve oplossingen voor het alsnog kunnen doorgaan van het evenement kunnen (en moeten) nemen?
  • Daarbij moet worden bedacht dat er ook sprake kan zijn van overmacht als de omstandigheden voorzienbaar waren.

Het bestaan van het coronavirus an sich is mijns inziens geen reden om een beroep op overmacht te rechtvaardigen. Immers, het bestaan van het coronavirus laat in beginsel onverlet dat het evenement gewoon kan doorgaan, eventueel met het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Coronavirus - chinees - mondkapje

Dit kan anders zijn wanneer bijvoorbeeld de bezoekers/deelnemers enkel en alleen uit Chinezen zou bestaan die daadwerkelijk uit China zouden komen of dat bijvoorbeeld het hele evenement hangt rondom één bepaald persoon (keynote speaker) die het coronavirus heeft opgelopen. In zo’n geval kan de prestatie alleen door die betreffende partij/partijen worden verricht of is de prestatie alleen op een specifieke groep personen gericht, waardoor een beroep op overmacht zeker kans van slagen heeft.

Zijn er alternatieven voorhanden of is het naar verkeersopvattingen redelijk dat de opdrachtgever naar alternatieven moet zoeken, dan kan worden aangenomen dat de prestatie niet noodzakelijkerwijs door de opdrachtgever/spreker zelf moet worden verricht of ziet op een specifieke groep personen (art. 6:30 BW), waardoor de kans aannemelijk is dat een beroep op overmacht niet wordt gehonoreerd (zie in dat verband Hof ’s Hertogenbosch, 14 januari 2014, JBO 2014/67, ECLI:NL:GHSHE:2014:21).

Het beroep op overmacht door een opdrachtgever geldt als een bevrijdend verweer. Dat betekent dat de opdrachtgever dient te stellen en te bewijzen dat een beroep op overmacht gerechtvaardigd is.

Resumerend

Het hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval of een beroep op overmacht mogelijk is. Daarbij is van belang of er een overmachtclausule is ten gunste van de opdrachtgever (en wat daar dan in staat) en de overige omstandigheden van het geval. Het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat een beroep op overmacht gerechtvaardigd is.

Evenementenverzekering

Wanneer een beroep op overmacht door de opdrachtgever gerechtvaardigd is, dan is die partij geen vergoeding aan de locatie verschuldigd voor het niet laten doorgaan van het evenement. Dient de locatie dan zelf op te draaien voor de reeds gemaakte kosten en misgelopen winst? Niet per se.

In dat geval dient de locatie een beroep te doen op haar evenementenverzekering. Bekijk goed de polisvoorwaarden van de evenementenverzekering en bekijk of geleden schade in verband met afgelasting door een epidemie/ pandemie onder de verzekering valt (bijvoorbeeld onder de definitie van ‘calamiteit’). Is dat niet het geval, bekijk dan samen met de verzekeraar of de polisvoorwaarden kunnen worden aangepast en wat daar dan de voorwaarden voor zijn.

Richting de door de locatie ingeschakelde derden zou de locatie in dat geval ook een beroep kunnen doen op overmacht, zodat de locatie zelf ook kosteloos de verstrekte opdracht kan beëindigen.

Coronavirus - laptop - mondkapje - maatregelen - annulering - evenementenbranche

Arbeidsrechtelijke gevolgen

Wanneer diverse evenementen worden afgelast, dan heeft dat gevolgen voor de inkomsten. Die nemen drastisch af. De kosten blijven echter gewoon bestaan, zoals arbeidskosten (loon).

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen mogelijk een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ondernemers die een beroep kunnen doen op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De Staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers. Let op: de werknemers blijven wel gewoon in dienst.

Ondernemers komen in aanmerking voor de regeling als ze kunnen aantonen dat ze voor minimaal 2 en maximaal 24 weken, minimaal 20 procent minder werk hebben als gevolg van het coronavirus. Klik hier voor meer informatie.